Premieňanie stratégií na realitu

Premostenie medzery medzi stratégiou, prevádzkou, štruktúrou a ľuďmi – so zameraním na realizáciu

Vývoj ambicióznej obchodnej stratégie je jedna vec, ale jej úspešná realizácia je niečo iné. Spoločnosť Hay Group pomáha lídrom navrhovať a vybudovať efektívne organizácie, ktoré realizujú svoje strategické ciele.

Spoločnosť Hay Group pracuje s najvyššími riadiacimi pracovníkmi, majiteľmi podnikov a ostatnými lídrami na premostení medzery medzi stratégiou, prevádzkou, štruktúrou a ľuďmi - so zameraním na realizáciu.

Spolupracujeme s našimi klientmi pri dizajnovaní organizácie a tento návrh pomáhame uviesť do života. Pomáhame klientom „dekódovať“ ich stratégie, objasniť ich podnikové a prevádzkové modely a identifikovať požiadavky na dizajn organizácie – štruktúry, riadenie a manažérske systémy, procesy, pozície, kultúru a schopnosti ľudí – ktoré budú potrebné na to, aby organizácia fungovala.

Vieme, čo motivuje ľudí a ako čo najúspešnejšie navrhovať štruktúru práce. Pomocou týchto vedomostí pomáhame klientom budovať efektívne organizácie, ktoré vedeniu a zamestnancom dajú pozitívnu energiu, čo poháňa ich výkonnosť.

Problém
Naši klienti sú rôznej veľkosti, od malých spoločností, vyrábajúcich len jeden produkt až po globálne konglomeráty, rodinné alebo štátom vlastnené podniky, začínajúce firmy s vysokým rastom ako aj zrelé podniky. Klientom pomáhame riešiť širokú škálu obchodných výziev:

  • zosúladenie organizácií s novými stratégiami 
  • dizajn organizácií, ktorý podporí rozšírenie na nové trhy
  • objasnenie riadenia a zodpovednosti v rýchlo sa meniacich organizáciách
  • pomoc podnikom, aby ich matricová štruktúra fungovala
  • zmena štruktúry a kultúry ako reakcia na privatizáciu alebo dereguláciu

Spoločným menovateľom všetkých týchto problémov je výzva, ktorej čelí moderný líder:

‘„Ako mám zorganizovať svoj biznis, aby som mohol efektívne realizovať svoju stratégiu?“

Jasnosť strategických cieľov a odhodlanie ich dosiahnuť je kritické. Rozvoj schopností na úrovni jednotlivcov aj tímov na zvýšenie alebo udržiavanie výkonnosti organizácie je životne dôležité.

Často zisťujeme, že riadiaci pracovníci preskakujú priamo od stratégie na zaškatuľkovanie ľudí, zaraďujú ľudí na pracovné pozície, ktoré nie sú dobre definované a do organizačných štruktúr, ktoré sú zle zostavené. Naši klienti potrebujú lepší spôsob prepojenia stratégie a štruktúry a my im pomáhame tak, že najvyšším riadiacim pracovníkom poskytneme štruktúrovaný prístup k budovaniu efektívnych organizácií.

Prečo spoločnosť Hay Group?
Spoločnosť Hay Group má vyše 60 rokov skúseností s prácou s lídrami, ktorým pomáha riešiť problémy týkajúce sa ľudí a práce.

Okrem toho, že sa sústreďujeme na riešenia založené na faktoch, používame svoje chápenie manažérskeho správania na odhalenie skrytých problémov, ktoré môžu ovplyvniť výkonnosť podniku počas obdobia organizačných zmien.

Máme hĺbkové znalosti transformácie stratégií do prevádzkových modelov. Rozumieme ľuďom a máme skúsenosti, ktoré sa globálne prelínajú organizáciami a sektormi.

Pracujeme v partnerstve s našimi klientmi na riešení ich špecifických potrieb a sústreďujeme sa na reálnu implementáciu. My nenecháme za sebou len návod s odporúčaniami, ale spolupracujeme s klientmi počas celého projektu a aj po ňom, ak je to potrebné. Prenášaním vedomostí a schopností našim klientom im pomáhame efektívnejšie viesť a riadiť zmeny. A na rozdiel od iných poradenských firiem, neprinášame so sebou armádu čerstvo zaškolených poradcov, ktorí prevalcujú klientovu organizáciu. Namiesto toho privedieme malý tím skúsených profesionálov, ktorí poskytujú rady lídrom a pomáhajú organizácii dosiahnuť svoje obchodné ciele.

Prístup spoločnosti Hay Group
Používame prístup „budujeme za pochodu“, ktorý umožňuje seniorským riadiacim pracovníkom vytvoriť dizajn svojej organizácie, zaujať ním svoje tímy a urýchliť implementáciu. Našim klientom prinášame hĺbku pochopenia, z ktorej možno čerpať prepojenia medzi stratégiou, financiami, prevádzkou a správaním, a súbory výskumom podporených nástrojov a metodík, ktoré už boli globálne používané u našich klientov a dokázateľne prinášajú obchodné výsledky.

Prístup spoločnosti Hay Group zahŕňa nasledujúce kroky: